Høringsinstanser

Høringsliste – Utkast til ny Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker

Statens legemiddelverk
Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Statens helsetilsyn
NAV
Giftinformasjonssentralen
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret)
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin

Helse Nord
Helse Midt-Norge
Helse Vest
Helse Sør-Øst

Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet
Universitetet i Bergen, Odontologisk fakultet
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Oslo, Institutt for helseledelse og helseøkonomi
Universitetet i Oslo, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet
Universitetet i Oslo, Odontologiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Medisinsk fakultet
Universitetet i Trondheim, Medisinsk fakultet

Forskningssenteret ved Aker universitetssykehus / Forskningsforum Aker universitetssykehus (FAS)
Forskningssenteret ved Akershus Universitetssykehus
Forskningsstiftelsen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
Haukeland universitetssykehus, Kompetansesenter for klinisk forskning (KKF)
Haukeland Universitetssykehus, Klinisk forskningspost
Helseøkonomi Bergen, HEB
NORUT Medisin og helse AS, Tromsø
SINTEF Helse i Oslo
SINTEF Helse i Trondheim
Ullevål universitetssykehus, Kompetansesenter for klinisk forskning
Ullevål universitetssykehus, Forskning- og Utdanningsavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge, Klinisk Forskningssenter

Den norske tannlegeforening
Den norske lægeforening
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norske Homøopaters Landsforbund

Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutisk forening
Norske sykehusfarmasøyteres forening
Sykehusapotekerne i Norge
Legemiddelindustriforeningen
Norsk CRO-forening (NCROF) (Drammensveien 41, N-0271 Oslo)
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Bransjerådet for Naturmidler