Høringsinstanser

Høringsinstansene:


Departementene og Statsministerens kontor
Landets fylkesmenn
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
De regionale helseforetakene
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Den norske jordmorforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet
Farmasiforundet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Statens helsetilsyn
Juristforbundet
KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kommunalansattes Fellesorganisasjon
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norsk Ergoterapeutforbund
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Blindeforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norsk forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk tjenestemannslag
Næringslivets hovedorganisasjon
Pasientskadenemnda
Parat
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes forening
Side 18
Siviløkonomene
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialtjenestemennenes Landsforbund
Statens legemiddelverk
Statens seniorråd
Statstjenestemannsforbundet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens råd for funksjonshemmede
Statens strålevern
Teknisk-naturvitenskapelig forening TEKNA
Universitets- og Høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Vitenskapskomiteen for mattrygghet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund