Høringsinstanser

ADHD-foreningen

Amnesty International Norge

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barneombudet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske lægeforening

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den rettsmedisinske kommisjon

Departementene

Fagrådet for psykiatri

Fagrådet innen psykisk helse i Norge

Forsvarergruppen 1977

Foreningen for voldsofre

Helsetilsynet i fylkene

Høyesterett

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam

Lagmannsrettene

Landets helseforetak

Landets fylkeskommuner

Landets kontrollkommisjoner

Landets politidistrikt

Landets regionale helseforetak

Landets pasientombud

Landets universiteter

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri

Mental Helse

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norsk forbund for voldsofre

Norsk forening for kriminalreform

Norsk Pasientforening

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Sykepleierforbund

Politidirektoratet

Politiembetsmennenes landsforening

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Rådet for psykisk helse

Sosial- og helsedirektoratet

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Stine Sofies Stiftelse

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Straffedes organisasjon i Norge

Statsadvokatenes forening

We shall overcome