Høringsinstanser

Høringsinstanser:

ACTIS
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
ADHD-foreningen
Amnesty International Norge
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Aurora, Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Apotekforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Bergen tingrett
Blå Kors Norge
Borgarting lagmannsrett
Borgestadklinikken

Datatilsynet
DELTA
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Departementene
Domstolsadministrasjonen

Fagforbundet
Fagrådet for psykiatri
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Familieterapi Instituttet
Fampo
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Forbundet mot rusgift
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarergruppen av 1977
Frelsesarmeen
Frostating lagmannsrett
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesnemndene for sosiale saker

Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
Gulating lagmannsrett

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
HIV Norge
Høyesterett

Informasjonssenteret Hieronimus
Institutt for samfunnsforskning
IRIS

JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa

Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Klientaksjonen
Kommuneadvokaten i Oslo
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgen, regionkontorene
KS – Kommunenes interesseorganisasjon

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets regionale helseforetak
Landets høgskoler (m/helse- og sosialfaglig utdannelse)
Landets pasientombud
Landets politidistrikt
Landets universiteter
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE Norge)
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt

Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Mental Helse Norge

NA, Anonyme Narkomane
Nasjonale forskningsetiske komiteer REK
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norsk Fengselstjenestemannsforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk OCD-forening, Ananke
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering)
Oslo politidistrikt
Oslo tingrett

Parat
Parat Helse
Politidirektoratet
Politiembetsmennens Landsforbund
Politiets Fellesforbund
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
PRO-Sentret

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforum for norske kollektiv
Sametinget
SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo
SINTEF Helse
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statsadvokatembetene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Menneskerettighetshuset – Human Rights House Foundation
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Rettferd for taperne
Straffedes organisasjon i Norge (SON)

TEKNA
Trondheim tingrett

Ungdom mot narkotika
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Voksne for Barn

We Shall Overcome

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)