Høringsinstanser

Departementene
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets kommuner
Landets universiteter og høgskoler
Sametinget
Helsedirektoratet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens strålevern
Akademikerne
Datatilsynet
De regionale helseforetakene
Den norske legeforening
Den norske Turistforening
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forum for kommunale planleggere
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes Landsforbund
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helsetilsynet i fylkene
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Konkurransetilsynet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Landslaget for fysisk fostring i skolen (LFF)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
Norges Astma og allergiforbund (NAAF)
Norges Bedriftsidrettsforbund
Norges Forskningsråd
Norges handicapforbund
Norges idrettsforbund, Olympiske og Paralympiske komité
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Røde Kors
Norges Velforbund
Norsk forening for Folkehelse (Folkehelseforeningen)
Norsk forening mot Støy
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Vann
Norske Sivilingeniørers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
SINTEF
Sivilombudsmannen
Skiforeningen
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens Seniorråd
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Syklistenes Landsforening
Transportøkonomisk institutt
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)