Høringsinstanser

 

Adresseliste:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske jordmorforening

Den norske kreftforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

De regionale helseforetakene

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fri rettshjelp, Oslo

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

KS – Kommunenes Sentralforbund

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingsombudet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Handikapforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk pensjonistforbund

Norsk Tannpleierforening

Pasientskadenemnda

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø