Høringsinstanser

Høringsinstanser

Akademikerne  
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide  
Amnesty International Norge  
Arbeidsgiverforeningen NAVO  
Autismeforeningen i Norge  
Aleris AS   
Barneombudet  
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO  
Bioteknologinemnda  
Capio diagnostikk Trondheim
Cerebral Parese-foreningen  
Colosseumklinikken AS  
Datatilsynet  
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) 
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Den norske advokatforening  
Den norske Dommerforening 
Den norske jordmorforening  
Den Norske Kreftforening  
Den norske legeforening  
Den norske tannlegeforening  
Departementene  
Det Norske Diakonforbund
Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet  
Drammen private sykehus  
Fagforbundet  
Fagrådet for psykiatri 
Familieterapi Instituttet   
FarmasiForbundet  
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fertilitetsklinikken  
Fertilitet Vest As   
Finansnæringens Hovedorganisasjon  
Flerfaglig Fellesorganisasjon  
Forbrukerombudet  
Forbrukerrådet  
Foreningen for blødere i Norge 
Foreningen for Hjerte-Lunge Transplanterte  
Foreningen for hjertesyke barn  
Foreningen for Muskelsyke   
Foreningen for ufrivillig barnløse  
Foreningen for kroniske smertepasienter  
Forum for Bioteknologi  
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)  
Fürst medisinske laboratorium AS   
Fylkesnemndene for sosiale saker i Østfold   
Fylkesnemndene for sosiale saker i Rogaland   
Fylkesnemndene for sosiale saker i Troms og Finmark   
Fylkesrådet for funksjonshemmede 
Giftinformasjonen 
Gynlab AS  
Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon  
Helseansattes Yrkesforbund  
Helsetilsynet i fylkene  
Helsetjenestens Lederforbund
Hiv-Norge  
Human-Etisk Forbund  
Hørselshemmedes Landsforbund  
Innovasjon Norge  
Institutt for samfunnsforskning  
International Society of Eciwo Biology Norway 
Kirkerådet
Kirkens Bymisjon  
Konkurransetilsynet  
KFO  
Kommunenes Sentralforbund
Kreftforeningen  
Kreftregisteret 
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard 
Landets helseforetak/sykehus  
Landets regionale helseforetak  
Landets høyskoler (m/sos.fagl. utdannelse)  
Landets pasientombud  
Landets universiteter  
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke  
Landsforeningen for Huntingtons sykdom 
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring  
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 
Landsforeningen for Trafikkskadde  
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende 
Landsforeningen Mitt Livstestament  
Landsorganisasjonen i Norge  
Legeforeningens forskningsinstitutt  
Legemiddelindustriforeningen  
Likestillingsombudet  
Medborgernes Menneskerettighets kommisjon  
Medisinsk fødselsregister  
Menneskeverd
Mental Helse Norge  
Multippel Sklerose Forbundet i Norge  
Nasjonalforeningen for folkehelsen  
Nasjonalt folkehelseinstitutt  
Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten  
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling 
Norges apotekerforening  
Norges Astma- og allergiforbund  
Norges Blindeforbund  
Norges Diabetesforbund  
Norges Døveforbund  
Norges Farmaceutiske Forening  
Norges Fibromyalgi Forbund  
Norges forskningsråd  
Norges Handikapforbund  
Norges Juristforbund 
Norges kristelige legeforening  
Norges Parkinsonforbund  
Norges Røde Kors 
Norsk audiografforbund 
Norsk Cøliakiforening  
Norsk Epilepsiforbund  
Norsk Ergoterapeutforbund  
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for assistert befruktning (Nofab)  
Norsk Forening for cystisk fibrose  
Norsk Forskerforbund  
Norsk Fysioterapeut Forbund  
Norsk Helse- og sosiallederlag 
Norsk Immunsviktforening  
Norsk Pasientforening  
Norsk Pasientskadeerstatning  
Norsk Pensjonistforbund  
Norsk Presseforbund  
Norsk Psoriasis Forbund  
Norsk Psykiatrisk Forening  
Norsk Psykoanalytisk Institutt  
Norsk Psykologforening  
Norsk Radiografforbund  
Norsk Redaktørforening  
Norsk Revmatikerforbund  
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste  
Norsk senter for menneskerettigheter  
Norsk Skolelederforbund  
Norsk sykepleierforbund  
Norsk tannpleierforening  
Norsk Tjenestemannslag (NTL)  
Norsk Tourette Forening  
Norsk Thyreoideaforbund  
NOVA  
Næringslivets Hovedorganisasjon  
Omnia ASA  
Organisasjonen Voksne for Barn  
Pasientskadenemnda  
Patentstyret  
Personvernnemnda  
Pårørendeforeningen for aldersdemente/Alzheimer 
Regjeringsadvokaten  
Redd Barna  
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge  
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge  
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge 
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge 
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge  
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)  
Rettspolitisk forening  
Riksadvokaten  
Riksrevisjonen  
Rikstrygdeverket  
Ringvoll Klinikken  
Ryggmargsbrokkforeningen   
Ryggforeningen i Norge  
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon  
Rådet for psykisk helse  
Sametinget  
Senter for medisinsk etikk 
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper  
SINTEF Helse  
Sosial- og helsedirektoratet  
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell  
Statens Helsepersonellnemnd  
Statens helsetilsyn  
Statens legemiddelverk  
Statens råd for funksjonshemmede  
Statens strålevern  
Stiftelsen Menneskerettighetshuset 
Stiftelsen Organdonasjon  
Stortingets ombudsmann for forvaltningen  
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn  
Teknologirådet  
Turner Syndrom foreningen i Norge  
Volvat medisinske senter  
Yngre legers forening  
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund