Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsinstanser

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Datatilsynet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Departementene
Farmasi forbundet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets kommuner
Landets høyskoler med sosialfaglig utdanning
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Kiropraktikerforening
Sametinget
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens senter for Ortopedi
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)