Justis- og politidepartementet v/Lovavdelingens forskriftsenhet Kunnskapsdepartementet   Akademikerne Apotekforeningen ..." />   Justis- og politidepartementet v/Lovavdelingens forskriftsenhet Kunnskapsdepartementet   Akademikerne Apotekforeningen ..." />

Høringsinstanser

Høringsinstanser

 

Justis- og politidepartementet v/Lovavdelingens forskriftsenhet

Kunnskapsdepartementet

 

Akademikerne
Apotekforeningen

 

Bioingeniørfaglig institutt (BFI)

 

DELTA

Den Norske Jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den norske lægeforening

Den norske tannlegeforening

Det Norske Diakonforbund


 

Fafo

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

 

Helsedirektoratet

Helsetilsynet i fylkene

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)               

 

Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet forskerforbundet (keff)

 

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

 

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Kristelige Legeforening
Norges Optikerforbund
Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund

Norske fotterapeuters forbund

Norske Ortopediingeniørers Forening

Norske Ortoptisters Forening

Norsk Forbund for Psykoterapi

Norsk forening for extracorporeal teknologi (NORSECT)

Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk kiropraktorforening

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk radiografforbund (NRF)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)


 

PARAT Helse

Pleie- og omsorgsansatte PO - DELTA

Private helseinstitusjoners landsforbund (PHL)

 

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn

 

TEKNA

 

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet
 

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)