Høringsinstanser

Høringsinstanser:


1. Barneombudet
2. Barne-, ungdoms- og familieetaten
3. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
4. Datatilsynet
5. Den Norske Advokatforening
6. Den norske Legeforening
7. Berørte departementer
8. De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
9. Fellesorganisasjonen (FO)
10. Helsedirektoratet
11. Helsetilsynet i fylkene
12. Kommunenes Sentralforbund (KS)
13. Kriminalomsorgen, regionkontorene
14. Landets distriktspsykiatriske sentra
15. Landets regionale helseforetak
16. Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
17. Landsforeningen for voldsofre
18. Mental Helse Norge
19. Nasjonalt folkehelseinstitutt
20. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
21. Norsk psykologforening
22. Norsk psykiatrisk forening
23. Norsk sykepleierforbund
24. Oslo kommune
25. Personvernnemnda
26. Politidirektoratet
27. Politiets fellesforbund
28. Regjeringsadvokaten
29. Riksadvokaten
30. Rådet for psykisk helse
31. Statens helsepersonellnemnd
32. Statens helsetilsyn
33. Statsadvokatembetene
34. Stortingets ombudsmann for forvaltningen
35. Voksne for barn