Høringsinstanser

Høringsinstanser

Akademikerne
Apotekforeningen
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Aleris Helse
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske Kreftforening
Den norske tannlegeforening
Den norske legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Departementene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Domstolsadministrasjonen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Finansforbundet
Farmasi Forbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forum for Bioteknologi
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Human-Etisk Forbund
Hørselshemmedes Landsforbund
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Klagenemnda for behandling i utlandet
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdanning)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Mental Helse Norge
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nettverket for Private helsevirksomheter
NOKUT
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Optikerforbund
Norges Røde Kors
Norges Tannteknikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktikerforening
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste
Norsk Sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptister forening
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Politidirektoratet
PRISY - Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Redd Barna
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse
SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlerorganisasjoner
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statsadvokatembetene
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge
Teknologirådet
UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Volvat Medisinske Senter AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening