Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
De medisinske dekanene ved UiB, UiO, UiT og NTNU
De nasjonale forskningsetiske komiteer (NEM)
Den norske advokatforening
Den norske legeforening
Departementene
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskerforbundet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon - HSH
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
KITH A/S
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS
KVINNFORSK – Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets sosial- og helsefaghøgskoler
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for private sykehus (PRISY)
Landsorganisasjonen i Norge
Likestilling og diskrimineringsombudet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt senter for telemedisin
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges juristforbund
Norsk Helsenett AS
Norsk pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk senter for elektronisk pasientjournal
Norsk sykehus og helsetjenesteforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pasientskadenemnda
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rådet for likestilling av funksjonshemmede (i hvert fylke)
Sametinget
Sintef Helse
Skadeforebyggende forum
Spekter
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Unio
Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet
Universitetet i Tromsø, medisinsk fakultet
Universitets- og høyskolerådet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund