Høringsinstanser

Høringsinstanser
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)
Den norske legeforening
Departementene
Eldreombudet i Oslo kommune
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Norges Røde Kors
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Sykepleierforbund
PARAT Helse
Pensjonistforbundet
Sametinget
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn