Høringsinstanser

Høringsinstanser

Apotekforeningen
Bioteknologinemnda
De regionale helseforetak
Den norske legeforening
Departementene
Foreningen for blødere i Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Jordmorforbundet (Norsk sykepleierforbund)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landets blodbanker
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets pasientombud
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges Røde Kors
Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin
Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Norsk forum for sykehushygiene
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Sykepleierforbund
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Volvat Medisinske Senter