Høringsinstanser

Høringsinstanser

ACTIS
ADHD-foreningen
Akademikerne
Aleris Helse
Allmennlegeforeningen
Amnesty International Norge
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Apotekforeningen
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen i Norge

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familietaten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Blå Kors Norge
Borgestadklinikken

Datatilsynet
DELTA
Demensforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Den rettsmedisinske kommisjon
Departementene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Det Norske Diakonforbund
Det Norske Nettverket av Fontenehus
Domstoladministrasjonen

Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fampo
Fellesorganisasjonen FO
Farmasi Forbundet
Forbundet mot rusgift
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarsgruppen av 1977
Forum for Karakteranalytisk vegetoterapi
Frostating lagmannsrett
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Haraldsplass diakonale høgskole
Helhetsterapiforbundet
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
HIV-Norge
Human-Etisk Forbund
Høyesterett

Informasjonssenteret Hieronimus
Institutt for samfunnsforskning
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
IRIS

JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa

Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjenesten
Klagenemnda for behandling i utlandet
Klientaksjonen
Kommuneadvokaten i Oslo
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kriminalomsorgen, regionkontorene

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesnemnder for barnevern og sosiale saker
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets kompetansesentre for rus
Landets kontrollkommisjoner
Landets lagmannsretter
Landets politidistrikt
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (med helse- og sosialfaglig utdannelse)
Landets pasient- og brukerombud
Landets tingretter
Landets universiteter
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for Transseksuelle
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for voldsofre
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- diskrimineringsombudet

Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Menneskeverd
Mental Helse Norge

NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin - NAKOS
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nettverket for Private helsevirksomheter 
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk Forbund for Psykoterapi
Norsk Forbund for psykisk utviklingshemmede
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk Forskerforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk OCD forening, ANANKE
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
NOVA

Oslo Katolske Bispedømme Familiesenter
OMOD (Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering)
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Politidirektoratet
PRISY - Privatsykehusenes fellesorganisasjon
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
PRO-Sentret

Redd Barna
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Ringvoll Klinikken
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) Oslo
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforum for norske kollektiv
Sametinget
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk (SME)
SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statsadvokatembetene
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo
Straffedes organisasjon i Norge (SON)

TEKNA
Trondheim tingrett
Ungdom mot narkotika
UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Voksne for barn

We shall overcome

Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)