Høringsinstanser

Adresseliste

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Domstolsadministrasjonen

Alternativ til vold – behandlings- og kompetansesenter
Apotekforeningen
Barneombudet
Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene/Sysselmannen på Svalbard
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Kommunene
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollkommisjonene
Kriminalomsorgen, regionkontorene
Kripos
Landets regionale helseforetak
Landets regionale komitéer for medisinsk forskningsetikk
Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri
Landets regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging
Landets regionale LAR-sentre
Landets pasient- og brukerombud
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Politidirektoratet
Politidistriktene
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene RO
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestillings av funksjonshemmede
Statsadvokatembetene
Utlendingsdirektoratet
Actis
Adferdssenteret
ADHD-foreningen
Amnesty International
Anonyme alkoholikere
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Fellesorganisasjonen (FO)
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarergruppen av 1977
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Flyktninghjelpen
Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens bymisjon
Human-Etisk Forbund
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Klientaksjonen
KS
Kontaktutvalget ved Ila fengel,- forvarings- og sikringsanstalt
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Menneskeverd
Mental Helse Norge
NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges politilederlag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forbund for Psykisk utviklingshemmede
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Forskerforbund
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk pasientforening
Norsk presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
NOVA
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets fellesforbund
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
Rettspolitisk forening
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for norske kollektiv
Samfunnsviterne
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Helse
SPEKTER
Statstjenestemannsforbundet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens sivilrettsforvaltning
Stiftelsen Fransiskushjelpen
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Straffedes organisasjon i Norge
Ungdom mot narkotika
UNIO
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Voksne for barn
WayBack
We Shall Overcome
Yngre Legers Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Det medisinske fakultet, NTNU
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU
Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Landets høyskoler med helsefaglig og samfunnsfaglig utdanning
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, NSSF
Norsk senter for menneskerettigheter
Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF
Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS
Forbundet Mot Rusgift