Høringsinstanser

Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Barneombudet
Bispedømmerådene
Buskerud innvandrerråd

Datatilsynet
De regionale forskningsetiske komiteer
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag (NEM)
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Jordmorforening
Den norske Helsingforskomiteen
Den norske kirkes presteforening
Den norske legeforening
Den Tyrkisk Islamske Union
Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim
Departementene

Fagforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

Handels-og Servicenæringens Hoved-organisasjon
Helsedirektoratet
Helse- og sosialgruppe for innvandrere (IHSG)
Helsetilsynet i fylkene
Human-Etisk Forbund
Human Rights Service (HRS)

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Islamic Cultural Center Norway
Islamsk Kvinnegruppe Norge
Islamsk Råd Norge

Kirkens Bymisjon
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)
Kirkerådet

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret

Medborgernes Menneskerettighets kommisjon
Mental Helse Norge
Menneskerettighetshuset
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonal kompetanseenhet om minoritetshelse
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
NGO – forum for menneskerettigheter
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Juristforbund
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Forening for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner
Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norske Fysioterapeutforbund

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo katolske bispedømme
Oslo Kristne Senter
Oslo Røde Kors Internasjonale Senter

Pakistansk studentforening
PARAT
Politidirektoratet

Redd Barna
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse - RBUP
Regjeringsadvokaten
Ressurssenter for pakistanske barn
Riksadvokaten
Rådet for psykisk helse

Sametinget
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Teknologi og samfunn
Somalisk Ressurs- og Rehabiliteringssenter
Somalisk Studentforening
Somalisk Utvikling og Kultursenter
SOS Rasisme
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)