Høringsinstanser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Justis- og politidepartementet

Datatilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Landets Helsetilsyn i fylkene
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Pasientskadenemnda
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Veterinærinstituttet

Apotekforeningen
Fylkesrådene for funksjonshemmede
Helsetjenestens Lederforbund
HSH
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Farmasiforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Landets pasient- og brukerombud
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norges Handikapforbund
Norske sykehusfarmasøyters forening
Norsk Pasientforening
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleieforbund
Parat
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Apokjeden AS
Apoteket Norge AS
Apotekgruppen
Boots Norge AS
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Norsk Medisinaldepot AS

Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak

Forskningsstiftelsen FAFO
HERO/Senter for helseadministrasjon
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets universiteter
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin – Uni helse
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten