Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Aleris Helse
Apotekforeningen

Bioteknologinemnda
Borgestadklinikken

Colosseumklinikken – Allmennlegene

Datatilsynet
DELTA
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den Norske Legeforening
Den Norske Tannlegeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Departementene
Diabetesforbundet
Drammen private sykehus

Farmasi Forbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS

Gynlab AS

Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene

Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH AS)
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreftregisteret

Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norske Fotterapeuters Forbund

PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vest
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk midt
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nord
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Sysselmannen på Svalbard

Volvat Medisinske Senter AS