Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Departementene
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landets høgskoler
Landets kommuner
Landets universiteter
Sametinget
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Delta
Den norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske turistforening
Direktoratet for naturforvaltning
DSB
Elevorganisasjonen
Fafo
Fagforbundet
Forskerforbundet
Forum for kommunale planleggere
Forum for miljø og helse
Forum for utvikling og miljø
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes Landsforbund
Frivillighet Norge
Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn
Helse og miljøtilsyn Salten IKS
Helsedirektoratet
Institutt for samfunnsforskning
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kystverket
Kreftforening
Landets regionale helseforetak
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mattilsynet
Miljørettet helsevern i Sør-Gudbransdal
Mental Helse Norge
Miljøretta helsevern Haugaland
Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS
Miljørettet helsevern i Grenland
Miljørettet helsevern i Hallingdal
Miljørettet helsevern i Vestfold, Re kommune
Miljørettet helsevern på Fosen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Astma og allergiforbund
Norges Forskningsråd
Norges Idrettsforbund
Norsk forening for Folkehelse (Folkehelseforeningen)
Norsk forening mot Støy
Norsk forum for bedre innemiljø for barn
Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner (Sunne kommuner)
Norsk Sykepleierforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Politidirektoratet
Rådet for psykisk helse
Skadeforebyggende forum
Skiforeningen
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Syklistenes Landsforening
Universitets- og høyskolerådet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)