Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Kunnskapsdepartementet

Helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

Den Norske Jordmorforening

Legeforeningen

Den norske tannlegeforening

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesforbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Hovedorganisasjon Virke

Landets høyskoler (m/helse- og sosialfaglig utdannelse)

Landets universiteter

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Optikerforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norske fotterapeuters forbund

Norske Ortopediingeniørers Forening

Norske Ortoptisters Forening

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk kiropraktorforening

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk radiografforbund (NRF)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsdirektoratet