Høringsinstanser

Høringsinstanser

Finansdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forbrukerrådet

Forbrukerombudet

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets pasientombud

Apotekforeningen

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Farmasiforbundet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Legemiddelparallellimportørforeningen

Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH)

Norges Farmaceutiske Forening

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)

Apokjeden AS

Apotekgruppen

Boots Norge AS

Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)

Norsk Medisinaldepot AS

Sjukehusapoteka Vest HF

Sykehusapoteket Nord HF

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

HERO/Senter for helseadministrasjon

Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

NTNU, Det medisinske fakultet

Program for helseøkonomi i Bergen

Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi

Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet