Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Akademikerne
A-larm
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Autismeforeningen i Norge

Barn av rusmisbrukere (BAR)
Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet
Barneombudet
Blå Kors
Brukerforeningen LAR-NettNorge
Brukerorganisasjonen for LARiNord (Marborg)

Cerebral Parese foreningen

Datatilsynet
De regionale kompetansesentrene på rusfeltet
Demensforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomiteen
Den norske legeforening
Departementene
Det norske diakonforbund

Fafo
Fagforbundet
Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon
Fellesorganisasjonen FO
Foreningen for Human Narkotikapolitikk
Frelsesarmeens rusomsorg
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning

Kirkens bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)
Landsforeningen for private sykehus
Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien (LPP)
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret

Mental Helse Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
NIBR – Norsk Institutt for by- og regionsforskning
Norges blindeforbund
Norges døveforbund
Norges forskningsråd
Nordea Pensjonistforening
Norges HandikapforbundNorges Juristforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) 
Norsk Pasientforening
Norsk Pasienterstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
Organisasjonen Voksne for Barn 

PARAT
PARAT-Helse
Pasientskadenemnda
ProLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

Redd Barna
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Ressurssenter for pakistanske barn
Rusmisbrukerens landsorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse

SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Seniorsaken i Norge
Senter for seniorpolitikk
SSB
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Universitets- og høyskolerådet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)