Høringsinstanser

 Høringsinstanser

 

Akademikerne

Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY)

Aleris Helse

Apotekerforeningen

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

 

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Bioteknologinemnda

 

Colosseumklinikken AS

 

Datatilsynet

DELTA

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske Jordmorforening

Den Norske Kreftforening

Den Norske Legeforening

Departementene

Det Norske Diakonforbund

Diabetesforbundet

Drammen private sykehus

 

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forskningsstiftelsen FAFO

Forum for Bioteknologi

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkesrådet for funksjonshemmede

 

Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

 

Haraldsplass diakonale høgskole

Helsedirektoratet

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Human-Etisk Forbund

Hørselshemmedes Landsforbund

 

Innovasjon Norge

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsforskning

 

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

 

Kreftregisteret

KS

 

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustriforeningen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

 

Medisinsk fødselsregister

Mental Helse Norge

MS – Forbundet

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nettverk for private helsevirksomheter

Norges Astma- og allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Røde Kors

Norsk audiografforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapeut Forbund

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Presseforbund

Norsk Radiografforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Revmatikerforbund

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Oslo politidistrikt

 

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Politidirektoratet

 

Regjeringsadvokaten

Redd Barna

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Ringvoll Klinikken

Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon

 

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SINTEF Helse

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens strålevern

Statsadvokatembetene

Stiftelsen Organdonasjon

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sysselmannen på Svalbard

 

Teknologirådet

 

Virke

 

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)