Høringsinstanser

Høringsinstanser

 

Akademikerne

Apotekforeningen

Aleris Helse

Barneombudet

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Bioteknologinemnda

Colosseumklinikken – Allmennlegene

Datatilsynet

DELTA

Den katolske kirke

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske Jordmorforening

Den Norske Kreftforening

Den Norske Tannlegeforening

Den Norske Legeforening

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den rettsmedisinske kommisjon

Departementene

De fylkeskommunale eldrerådene

Det Norske Diakonforbund

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Farmasi Forbundet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen for hjerte- og lungetransplanterte

Forskningsstiftelsen FAFO

Forum for Bioteknologi

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Haraldsplass diakonale høgskole

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetilsynet i fylkene

Klagenemnda for behandling i utlandet

Klientaksjonen

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Laboratorium for Patologi AS

Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets regionale helseforetak

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdanning)

Landets pasientombud

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustriforeningen

Likestillings- diskrimineringsombudet

Mental Helse Norge

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges Blindeforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for Svaksynte

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og Velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Landsforening for laryngectomerte

Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda

Norsk Palliativ Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Radiografforbund

Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk senter for stamcelleforskning

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske helikopteransattes forbund (NHF)

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Politidirektoratet

PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Samfunnsviterne

Seniorenes fellesorganisasjon

Senter for medisinsk etikk, SME

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SINTEF Helse

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statens strålevern

Statstjenestemannsforbundet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Organdonasjon

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

TEKNA

Teknologirådet

Trondheim Tingrett

UNIO

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Utdanningsforbundet

Volvat Medisinske Senter AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening