Høringsinstanser

Aleris Helse
Apotekforeningen

Bioteknologinemnda

Colosseumklinikken – Allmennlegene

Datatilsynet
Den Norske Kreftforening
Den Norske Legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Departementene

Forskningsstiftelsen FAFO

Forum for bioteknologi
Fürst medisinske laboratorium AS

Gynlab AS

Helsedirektoratet


Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreftregisteret

Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nettverket for private helsevirksomheter

NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon v/Bioingeniørfaglig institutt (BFI)
Norges forskningsråd
Norsk Forskerforbund

Norsk Pasientforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

PARAT Helse
Personvernnemnda

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vest
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk midt
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nord

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk

Volvat Medisinske Senter AS