Høringsinstanser

Høringsinstanser

Arkivverket
Bioteknologinemnda
Datatilsynet
Departementene
Den nasjonale forskingsetiske komitéen for medisin (NEM)
Den nasjonale forskingsetiske komitéen for naturvitskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskingsetiske komitéen for samfunnsvitskap og humaniora (NESH)
Den norske legeforening
Helsedirektoratet
Kreftregisteret
Kommunenes sentralforbund (KS)
Kulturrådet
Landets helseforetak
Landets fylkesmenn
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landslaget for lokal- og privatarkiv
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges forskingsråd
Norsk arkivråd
Norsk Forskerfobund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norske Fotterapeuters Forbund
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Privatpraktiserende spesialisters landsforening (PSL)
Senter for medisinsk etikk, SME
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelsforsking (SIRUS)
Statens legemiddelverk
Statens strålveern
Stortingets ombodsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk midt
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nord
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vest