Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Alliance Unichem Norge AS
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Europharma AS
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Hovedorganisasjonen Virke Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening Nærings- og fiskeridepartementet
NTNU, Det medisinske fakultet
Program for helseøkonomi i Bergen
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Sjukehusapoteka Vest HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sykehusapoteket Nord HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet
Veterinærinstituttet