Høringsinstanser

Høringsinstanser

Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m.

 

 • Departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Pasientskadeerstatning
 • Pasient- og brukerombudene
 • Pasientskadenemnda
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • SINTEF Helse
 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
 • Statens helsepersonellnemnd
 • Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
 • Statens helsetilsyn
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Sysselmannen på Svalbard

 

 • Landets distriktspsykiatriske sentra
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets helseforetak
 • Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)
 • Landets kommuner
 • Landets kontrollkommisjoner
 • Landets regionale helseforetak
 • Landets universiteter

 

 • Akademikerne
 • AKAN
 • A-larm
 • Anonyme Alkoholikere
 • Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
 • Autismeforeningen i Norge
 • Barnekreftforeningen
 • Blå Kors Norge
 • De fylkeskommunale eldrerådene
 • Demensforeningen
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Legeforening
 • Det Norske Diakonforbund
 • De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
 • Fagforbundet
 • Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
 • Fellesorganisasjonen FO
 • Forbundet mot rusgift
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen for human narkotikapolitikk
 • Foreningen for kroniske smertepasienter
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Frelsesarmeens rusomsorg
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkesrådet for funksjonshemmede
 • Galebevegelsen
 • Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
 • Haraldsplass diakonale høgskole
 • Helhetsterapiforbundet
 • Helse- og sosialombudet i Oslo
 • Helsetjenestens Lederforbund
 • HIV-Norge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Informasjonssenteret Hieronimus
 • Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa
 • Kirkens Bymisjon
 • Kirkens Sosialtjeneste
 • Kommuneadvokaten i Oslo
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Kreftforeningen
 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Landsforeningen for voldsofre
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • LAR Nett Norge
 • Legeforeningens forskningsinstitutt
 • Mental Helse Norge
 • NA, Anonyme Narkomane
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
 • Norges Fibromyalgi Forbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges kristelige legeforening
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Parkinsonforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk Forbund for utviklingshemmede
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Norsk Forening for helhetsmedisin
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Helse- og Velferdsforum
 • Norsk Pasientforening
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • NOVA
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
 • PARAT Helse
 • Pensjonistforbundet
 • Personskadeforbundet
 • PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
 • Redd Barna
 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
 • Rettspolitisk forening
 • Rokkansenteret
 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
 • Rådet for psykisk helse
 • SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Seniorsaken i Norge
 • Senter for seniorpolitikk
 • Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
 • SPEKTER
 • Statstjenestemannsforbundet
 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • UNIO
 • Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
 • Voksne for Barn
 • We shall overcome
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Yngre legers forening