Høringsinstanser

Akademikerne
Allmennlegeforeningen
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Biskopene
Datatilsynet

Den norske advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske kirke

Den norske legeforening
Departementene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett
Gatejuristen
Helsedirektoratet
Human-Etisk Forbund
Humanistforbundet
Islamsk Råd Norge
Juristforbundet
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kirkerådet
KS - Kommunenes Interesseorganisasjon Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillingssenteret
Menneskerettsalliansen
Menneskeverd
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk gynekologisk forening
NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykepleierforbund
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo katolske bispedømme
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Rådet for legeetikk
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo
Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet
Statens helsetilsyn
Stiftelsen Kirkeforskning - KIFO
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Tankesmien Skaperkraft
Tromsø stift
Trondheim stift
Unio
YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund