Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Den norske legeforening

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Finansdepartementet

Helsedirektoratet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kunnskapsdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Pasientskadenemnda

Sametinget

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Norsk Medisinstudentforening (Nmf)

Praktiserende spesialistersLandsforening