10 Stillings- og årsverkoversikt

10 Stillings- og årsverkoversikt

Tabell 10.1 Årsverk pr. 1. mars 1998 og pr 1. mars 1999 i henhold til Statens sentrale tjenestemannsregister.1)

    Årsverk pr. 1/3-98 Årsverk pr. 1/3-99
600 Sosial- og helsedepartementet 324,0 299
604 Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.v.1) 6,4 28
610 Rusmiddeldirektoratet 48,5 53
612 Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning 18,0 17
616 Statens klinikk for narkomane 47,0 46
673 Tiltak for funksjonshemmede 3,7  
  Sum område 09 Sosiale formål 447,6 443
700 Statens helsetilsyn og fylkeslegene 466,0 479
702 Nemnd for bioteknologi 4,0 5
704 Giftinformasjonssentralen 13,0 12
710 Statens institutt for folkehelse 410,8 426
711 Statens rettstoksikologiske institutt 84,6 91
712 Statens helseundersøkelser 69,7 75
713 Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 12,0 14
714 Statens tobakksskaderåd 9,6 13
715 Statens strålevern 82,6 81
716 Kreftregisteret 49,1 53
731 Rikshospitalet 3 541,0 3 514
733 Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger   5
734 Det norske Radiumhospital 1 249,0 1 312
735 Statens senter for epilepsi 217,0 222
737 Barnesykehus 108,0 85
738 Helsetjenesten på Svalbard 17,5 19
740 Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri 221,2  
750 Statens legemiddelkontroll 96,5 98
  Sum område 10 Helsevern 6 651,6 6 504
  Sum områdene 09 og 10 7 099,2 6 947
  Folketrygden:    
2600 Trygdeetaten 6 574,7 7 042
2603 Trygderetten 61,5 57
  Sum område 29 Sosiale formål 6 636,2 7 099
  Sum Sosial- og helsedepartementet 13 735,4 14 046

1) Statens sentrale tjenestemannsregister inneholdt for 1998 ikke fullstendig oversikt over alle årsverk under kap 604 Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.v

Til toppen