9 Oversiktstabeller

9 Oversiktstabeller

Forslag til statsbudsjett for 2000 under programområde 09 Sosiale formål, 10 Helsevern og 05.30 Helse- og sosialberedskap.

Utgifter over statsbudsjettet, eksklusive folketrygdens utgifter, fordelt på programområder, programkategorier og kapitler:

Utgifter fordelt på kapitler:

          (i 1 000 kr)
Kap Betegnelse Regnskap 1998 Vedtatt budsjett 1999 Forslag 2000 Pst endr 99/00
  Helse- og sosial beredskap        
0797 Helse- og sosial beredskap 12 098 12 041 11 690 -2,9
  Sum kategori 05.30 12 098 12 041 11 690 -2,9
  Sum programområde 05 12 098 12 041 11 690 -2,9
  Administrasjon        
0600 Sosial- og helsedepartementet (jf. kap. 3600) 154 945 153 653 160 700 4,6
0603 Forskning, utredning og IT m.v. 49 903  
0604 Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.v. (jf. kap. 3604) 18 357 71 218 94 230 32,3
  Sum kategori 09.00 223 205 224 871 254 930 13,4
  Sosialtjenesten, forebygging av rusmiddelmisbruk m.v.        
0610 Rusmiddeldirektoratet (jf. kap. 3610) 129 568 137 465 138 720 0,9
0612 Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (jf. kap. 3612) 9 762 8 027 8 160 1,7
0614 Utvikling av sosialtjenesten, tiltak for rusmiddelmisbrukere m.v. 143 923 184 400 239 150 29,7
0616 Statens klinikk for narkomane (jf. kap. 3616) 22 760 23 041 23 130 0,4
  Sum kategori 09.10 306 013 352 933 409 160 15,9
  Sosialtjenesten        
0651 Forsøksvirksomhet, opplysningsvirksomhet m.v. i sosialsektoren 13 160      
  Sum kategori 09.50 13 160      
  Kontantytelser        
0660 Krigspensjon 1 006 917 980 000 1 022 000 4,3
0664 Pensjonstrygden for sjømenn 202 448 193 000 189 000 -2,1
0666 Avtalefestet pensjon (AFP) 303 760 378 000 437 000 15,6
  Sum kategori 09.60 1 513 125 1 551 000 1 648 000 6,3
  Eldre og funksjonshemmede        
0670 Tiltak for eldre 1 337 797 2 132 300 2 762 200 29,5
0673 Tiltak for funksjonshemmede 1 307 554 1 423 349 1 210 300 -15,0
0674 Handlingsplan for funksjonshemmede 99 497 86 900 91 100 4,8
0675 Tiltak for eldre og funksjonshemmede 78 088 46 010 60 950 32,5
0676 Kompetansesentra for funksjonshemmede   87 603 69 840 -20,3
  Sum kategori 09.70 2 822 936 3 776 162 4 194 390 11,1
  Sum programområde 09 4 878 439 5 904 966 6 506 480 10,2
  Helsetilsyn m.m.        
0700 Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 3700) 229 239 203 357 220 050 8,2
0701 Forskning og forsøksvirksomhet 59 132 97 700 139 400 42,7
0702 Nemnd for bioteknologi 5 000 5 401 5 670 5,0
0703 Helsetjenesten for innsatte i fengsel 62 168 66 550 66 650 0,2
0704 Giftinformasjonssentralen (jf. kap. 3704) 6 971 9 414 9 570 1,7
0705 Kursvirksomhet og stipendier 88 413 123 100 127 400 3,5
  Sum kategori 10.00 450 923 505 522 568 740 12,5
  Kommunehelsetjeneste, forebygging og rehabilitering        
0710 Statens institutt for folkehelse (jf. kap. 3710) 308 232 290 664 305 300 5,0
0711 Statens rettstoksikologiske institutt (jf. kap. 3711) 63 975 56 284 57 260 1,7
0712 Statens helseundersøkelser (jf. kap. 3712) 45 245 40 839 40 459 -0,9
0713 Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (jf. kap. 3713) 18 365 23 288 36 770 57,9
0714 Statens tobakksskaderåd (jf. kap. 3714) 30 881 34 092 41 690 22,3
0715 Statens strålevern (jf. kap. 3715) 67 355 43 307 45 400 4,8
0716 Kreftregisteret (jf. kap. 3716) 33 649 26 711 27 983 4,8
0717 Til gjennomføring av lov om svangerskapsavbrudd 29 429      
0718 Rehabilitering   136 300 115 527 -15,2
0719 Helsefremmende og forebyggende arbeid 126 315 174 213 121 600 -30,2
  Sum kategori 10.10 723 446 825 698 791 989 -4,1
  Rehabilitering        
0720 Rehabilitering 124 183      
  Sum kategori 10.20 124 183      
  Somatiske spesialisttjenester        
0730 Fylkeskommunenes helsetjeneste 13 299 101 15 148 300 16 495 100 8,9
0731 Rikshospitalet 2 251 295 1 201 900 998 000 -17,0
0733 Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger   4 459 4 530 1,6
0734 Det norske Radiumhospital 753 494 272 800 297 900 9,2
0735 Statens senter for epilepsi (jf. kap. 3735) 118 896 120 392 123 470 2,6
0737 Barnesykehus (jf. kap. 3737) 48 014 43 013 42 700 -0,7
0738 Helsetjenesten på Svalbard (jf. kap. 3738) 11 878 11 099 11 280 1,6
0739 Andre utgifter (jf. kap. 3739) 499 437 607 980 848 800 39,6
  Sum kategori 10.30 16 982 115 17 409 943 18 821 780 8,1
  Psykisk helsevern        
0740 Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri (jf. kap. 3740) 99 405 24 150 -100,0
0742 Forpleining, kontroll og tilsyn med psykiatriske pasienter 21 506 20 647 20 930 1,4
0743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helsevern 1 230 795 1 499 160 1 780 200 18,7
  Sum kategori 10.40 1 351 706 1 543 957 1 801 130 16,7
  Legemidler        
0750 Statens legemiddelkontroll (jf. kap. 3750 og 5578) 62 088 64 626 83 650 29,4
0751 Apotekvesenet (jf. kap. 3751 og 5577) 65 704 79 640 81 870 2,8
  Sum kategori 10.50 127 792 144 266 165 520 14,7
  Sum programområde 10 19 760 165 20 429 386 22 149 159 8,4
  Sum utgifter 24 650 702 26 346 393 28 667 329 8,8

Veksten i utgiftene fra 1999 til 2000 er som nevnt i tabellen på 2 321 mill. kroner eller på 8,8 pst. Veksten i utgiftene er 444 mill. kroner større når en korrigerer for midler overført til Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. Tatt hensyn til dette blir utgiftsveksten på 2 765 mill. kroner eller 10,5 pst. Utgiftsveksten under programområde 09. Sosiale formål blir på 1 007 mill. kroner eller 17,1 pst. (ikke 10,2 pst) og veksten under programområde 10. Helsevern 1 758 mill. kroner eller på 8,6 pst. (ikke 8,4 pst.). Av utgiftsveksten på Sosial- og helsedepartementets del av statsbudsjettet, ekskl. folketrygden på 2 321 mill. kroner er ca. 2 235 mill. kroner styrking av kommuneposter (60-poster). Herunder 479 mill. kroner under programområde 09 til styrking av eldreomsorgen m.m. og 1 756 mill. kroner under programområde 10 Helsevern til styrking av sykehussektoren, psykiatri m.m. Korrigerer en for utgifter som er overført til Kommunal- og regionaldepartementets budsjett blir styrkingen av kommunepostene på 2 679 mill. kroner.

Vel 137 mill. kroner er økning i overføringene til private (70-poster). Herunder 59 mill. kroner i økte utgifter til Avtalefestet pensjon (AFP).

150 mill. kroner er nettoøkning under øvrige poster til drift av institusjoner, forskning m.m. Herunder økte utgifter i forbindelse med lønnsoppgjøret i 1999 på 14 mill. kroner.

Bevilgningsforslaget vedrørende Rikshospitalet er netto redusert med 204 mill. kroner på grunn av at utgifter til flytting var innarbeidet i 1999.

Inntekter fordelt på kapitler:

          (i 1 000 kr)
Kap Betegnelse Regnskap 1998 Vedtatt budsjett 1999 Forslag 2000 Pst endr 99/00
  Administrasjon        
3600 Sosial- og helsedepartementet (jf. kap. 600) 2 850 4 5 25,0
3604 Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.v. (jf. kap. 604) 381      
  Sum kategori 09.00 3 231 4 5 25,0
  Sosialtjenesten, forebygging av rusmiddelmisbruk m.v.        
3610 Rusmiddeldirektoratet (jf. kap. 610) 22 470 13 450 13 200 -1,9
3612 Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (jf. kap. 612) 1 408 310 320 3,2
3613 Statens fond for alkoholfrie overnattings- og serveringssteder 41 840 6 000   -100,0
3616 Statens klinikk for narkomane (jf. kap. 616) 17 285 16 290 16 730 2,7
5527 Vinmonopolavgiften m.m. 22 032 27 700 40 900 47,7
5631 Aksjer i A/S Vinmonopolet 27 776 40 002 38 302 -4,2
  Sum kategori 09.10 132 811 103 752 109 452 5,5
  Kontantytelser        
3661 Sykepenger 671 824 712 200 800 000 12,3
  Sum kategori 09.60 671 824 712 200 800 000 12,3
  Sum programområde 09 807 866 815 956 909 457 11,5
  Helsetilsyn m.m.        
3700 Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 700) 22 517 750 770 2,7
3704 Giftinformasjonssentralen (jf. kap. 704) 104      
  Sum kategori 10.00 22 621 750 770 2,7
  Kommunehelsetjeneste, forebygging og rehabilitering        
3710 Statens institutt for folkehelse (jf. kap. 710) 84 702 63 850 65 640 2,8
3711 Statens rettstoksikologiske institutt (jf. 711) 9 238 710 730 2,8
3712 Statens helseundersøkelser (jf. kap. 712) 7 514 3 270 2 360 -27,8
3713 Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (jf. kap. 713) 377 62 65 4,8
3714 Statens tobakksskaderåd (jf. kap. 714) 773 41 45 9,8
3715 Statens strålevern (jf. kap. 715) 30 932 615 630 2,4
3716 Kreftregisteret (jf. kap. 716) 8 811 1 100 1 130 2,7
  Sum kategori 10.10 142 347 69 648 70 600 1,4
  Somatiske spesialisttjenester        
3731 Rikshospitalet (jf. kap. 731) 1 171 008      
3734 Det norske Radiumhospital (jf. kap. 734) 498 969      
3735 Statens senter for epilepsi (jf. kap. 735) 78 780 76 400 78 470 2,7
3737 Barnesykehus (jf. kap. 737) 5 735 4 770 4 910 2,9
3738 Helsetjenesten på Svalbard (jf. kap. 738) 1 653 1 350 1 390 3,0
3739 Behandlingsreiser til utlandet (jf. kap. 739) 10 021 9 500 9 750 2,6
  Sum kategori 10.30 1 766 166 92 020 94 520 2,7
  Psykisk helsevern        
3740 Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri (jf. kap. 740) 59 182 12 300   -100,0
  Sum kategori 10.40 59 182 12 300   -100,0
 

Legemidler

       
3750 Statens legemiddelkontroll (jf. kap. 750) 1 423 150 154 2,7
3751 Apotekvesenet (jf. kap. 751) 223 200 206 3,0
5577 Avgift til staten av apotekenes omsetning (jf. kap. 1507 og 751) 77 612 87 500 89 300 2,1
5578 Avgift på farmasøytiske spesialpreparater (jf. kap. 750) 63 222 61 550 82 950 34,8
5632 Aksjer i A/S Norsk medisinaldepot 175 000 25 000   -100,0
  Sum kategori 10.50 317 480 174 400 172 610 -1,0
  Sum programområde 10 2 307 796 349 118 338 500 -3,0
  Sum inntekter 3 115 662 1 165 074 1 247 957 7,1
 
Til toppen