Revidert nasjonalbudsjett 2014

I revidert nasjonalbudsjett 2014 og kommuneproposisjonen 2015 foreslår regjeringen følgende på helse- og omsorgsområdet:

  • Innføre fritt behandlingsvalg for å redusere ventetider, øke pasientenes valgfrihet og stimulere til økt effektivitet i sykehusene. Regjeringens mål er å innføre dette i løpet av 2015.
  • Standariserte pakkeforløp for kreftbehandling for å få kreftpasienter raskere gjennom behandlingsløpet.
  • Avvikle kommunal medfinansiering fra 2015.
  • Øke bevilgingene til helsetjenesten med 400 millioner kroner i kommuneproposisjon. Pengene skal brukes til å styrke områdene rus, psykisk helse og helsestasjons – og skolehelsetjenesten.

 

Til toppen