Statsbudsjettet 2014 for Helse-og omsorgsdepartementet: A-Å

Helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett 2014 A - Å.

Arbeid og psykisk helse - Atomberedskap - Biotilsvarende legemidler - Én innbygger – én journal - Flått - Forskning i helseforetakene - Forskningsstudie føflekkreft - Fysisk aktivitet - Fysisk aktivitet - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - IKT og medisinskteknisk utstyr - Investeringer i sykehus - Ipilimumab - Kvalitetsbasert finansiering - Legevakt - Nasjonale tjenester - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet - Omsorgsplan/Morgendagens omsorg - Omsorgsplasser og omsorgsboliger - Overnattingsgodtgjørelse i syketransport - Pasientsikkerhet - Prostatasenter - Psykisk utviklingshemmede - Psykologer i kommunene - Riktigere prioritering - Rotavirus - Rus og psykiske lidelser - Rusmidler og tobakk - Sykehus - Tannhelse - Tykk- og endetarmskreft - Vann - Vold i nære relasjoner - Økt pasientbehandling

 

Arbeid og psykisk helse

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til arbeid og psykisk helse med 20 millioner kroner.

 

Atomberedskap

Regjeringen foreslår 8 millioner kroner til en styrking av den nasjonale atomberedskapen. Midlene skal blant annet gå til innkjøp av måleutstyr, økt øvingsaktivitet, kompetanseutvikling og en sterkere beredskapsorganisasjon.

 

Biotilsvarende legemidler

Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til kliniske studier av bytte mellom biologiske og biotilsvarende legemidler.

 

Én innbygger – én journal

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til oppfølging av Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal.

 

Flått

Se Nasjonale tjenester

 

Forskning i helseforetakene Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til de regionale helseforetakene til styrking av forskning.

Se også egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Forskningsstudie føflekkreft

Regjeringen foreslår å bevilge 110 millioner kroner til forskningsstudie av ipilimumab, et nytt legemiddel for behandling av føflekkreft med spredning.

Se også egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Fysisk aktivitet

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til tiltak for å fremme fysisk aktivitet. Midlene skal gå til tiltak for å øke kunnskapen om betydningen av fysisk aktivitet og helsekonsekvenser av inaktivitet, og det skal legges vekt på å øke andelen som oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet.

 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner som en del av forslag til vekst i kommunenes frie inntekter.

Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

IKT og medisinskteknisk utstyr

Regjeringen foreslår å bevilge 250 millioner kroner til moderniseringen av IKT og medisinsk-teknisk utstyr på sykehus.

 

Investeringer i sykehus

For å legge bedre til rette for å gjennomføre investeringer vil regjeringen gi mulighet for å utvide rammene for nye investeringslån fra 50 til 70 prosent av investeringskostnadene. Samtidig kan avdragstiden økes fra 20 til 25 år.

 

Ipilimumab

Se Forskningsstudie føflekkreft

 

Kvalitetsbasert finansiering

Regjeringen foreslår å innføre ny nasjonal forsøksordning med kvalitetsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten. Tilskuddet utgjør 497 millioner kroner.

 

Legevakt

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke kvalitet og kompetanse i legevakt.

 

Nasjonale tjenester

Regjeringen foreslår å opprette i alt syv nye nasjonale tjenester i 2014, fordelt på en ny nasjonal behandlingstjeneste og seks nasjonale kompetansetjenester. Ett av disse er Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Det foreslås å styrke bevilgningen til RHF med 14 millioner kroner.

 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Regjeringen foreslår å bevilge 7,3 millioner kroner til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret etableres ved Høgskolen i Bergen og skal særlig være en ressurs for barnehager, skoler, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, kommuner og fylkeskommuner.

 

Omsorgsplan/Morgendagens omsorg Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til morgendagens omsorgstjenester.

Se også egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Omsorgsplasser og omsorgsboliger

Regjeringen foreslår å legge til rette for  12 000 plasser med en samlet tilsagnsramme på 2,02 milliarder kroner, hvorav 101 millioner kroner bevilges i 2014.

 

Overnattingsgodtgjørelse i syketransport

Regjeringen foreslår å doble refusjonen på overnattingsgodtgjørelse i syketransport fra 350 kroner til 700 kroner per døgn fra 1.1.2014.

 

Pasientsikkerhet

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Se også egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Prostatasenter

Regjeringen foreslår å bevilge 15,5 millioner kroner til etablering av prostatasenter i de regionale helseforetakene.

Se også egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 

Psykisk utviklingshemmede

Regjeringen foreslår å bevilge 16 millioner kroner til kompetansetiltak for personell som jobber med utviklingshemmede, og til fagnettverk for Huntington sykdom.

 

Psykologer i kommunene

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til psykologer i kommunene med 40 millioner kroner, slik at det totalt bevilges 100 millioner kroner til formålet.

 

Riktigere prioritering

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til etablering av system for innføring av ny teknologi i spesialisthelsetjenesten, som et ledd i riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten.

 

Rotavirus

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til vaksine mot rotavirus.

Se egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Rus og psykiske lidelser Regjeringen foreslår å styrke innsatsen på rusfeltet med 40 millioner kroner. 

Regjeringen foreslår at de regionale helseforetakene skal kjøpe mer behandlingskapasitet fra ideelle virksomheter til pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser. Det er en målsetting å øke antall plasser med om lag 200 totalt i de fire helseregionene.

Se også egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Rusmidler og tobakk

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til innsamling av data om ungdoms bruk av tobakk, alkohol, narkotika og dopingmidler. Statens institutt for rusmiddelforskning vil gjennom denne kohortundersøkelsen få bedre innsikt i årsaker til og konsekvenser av bruk av tobakk og rusmidler, påvirkning av annen risikoatferd, betydning av debutalder med videre.

 

Sykehus

Se Investeringer i sykehus

 

Tannhelse

Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til ny stønadsordning til behandling med fastsittende proteser for pasienter med tannløse underkjever.

 

Tykk- og endetarmskreft

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til igangsatt pilotprosjekt screening for tykk- og endetarmskreft i Vestre Viken HF, Bærum sykehus og Sykehuset Østfold HF.

 

Vann

Regjeringen forslår 15 millioner kroner til en veilednings- og støtteordning for å stimulere vannverk til å oppgradere gammelt eller dårlig ledningsnett samt andre nødvendige oppgraderinger. Tiltaket skal bidra til helsemessig tryggere og mer stabil vannforsyning.

 

Vold i nære relasjoner

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner med 14 millioner kroner.

 

Økt pasientbehandling

Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi med 2,4 milliarder kroner sammenliknet med budsjettet for 2013. Styrkingen legger til rette for en aktivitetsvekst på 2,3 prosent – den høyeste budsjetterte aktivitetsveksten noensinne for helseforetakene.

Se også egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

   
   
Til toppen