Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Departementene
Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett
Oslo tingrett
Bergen tingrett
Trondheim tingrett
Domstolsadministrasjonen
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Kommuneadvokaten i Oslo
Politidirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Sosial- og helsedirektoratet
De regionale helseforetakene
Helsetilsynet i fylkene
Forbrukerombudet
Folkehelseinstituttet
Sivilombudsmannen
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for sosiale saker
Asker kommune
Bergen kommune
Haugesund kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Institutt for menneskerettigheter
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Norges juristforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Politiembetsmennens Landsforbund
Politiets Fellesforbund
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
Hordaland politidistrikt
Oslo politidistrikt
Sør-Trønderlag politidistrikt
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Amnesty International Norge
Anonyme alkoholikere
Anonyme narkomane
Arbeidernes Edruskapforbund
Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
Blå Kors i Norge
Brukerforeningen
Den norske lægeforening
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fagrådet for psykiatri
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Foreningen 2 foreldre
Foreningen mot stoffmisbruk
Forbundet Mot Rusgift
Forskningsstiftelsen FAFO
Frelsesarmeens sosialtjeneste
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Helseansattes Yrkesforbund
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetjenestens lederforbund
Institutt for sosialvitenskap ISV Consult
Instituttgruppa for samfunnsforskning
Justisdepartementet: lovavdelingen, sivilavdelingen, politiavdelingen
Kirkens Bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Klientaksjonen
Koordineringsutvalget for de psykiatriske ungdomsteam (KUP)
Kommunenes Sentralforbund
Kontoret for fri rettshjelp i Oslo
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kriminalomsorgen, regionkontorene
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)
Kriminalitetsforebyggende råd (Kråd)
Landsorganisasjonen (LO)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien
Landsforeningen for rettferd for taperne
Landsforeningen for utekontakter
Landets kontrollkommisjoner
Mental Helse Norge
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for medikamentassistert rehabilitering (Mar Øst)
Nordlandsklinikken
Norges helse- og sosialforbund
Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for voldsoffererstatning
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Kommuneforbund
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pasientombudene
PRO-senteret
Pinsevennenes evangeliesentre
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet for norske kollektiver
Senter for samfunnsforskning (SEFOS)
SINTEF-Unimed
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Stiftelsen Bergensklinikkene
Stiftelsen Kraft
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Rus-Nett
Stiftelsen Sollia-kollektivet
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Tyrilistiftelsen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Østnorsk kompetansesenter for rusmiddelrelaterte spørsmål