Innledning

Innledning

Den 8. oktober 2004 trer rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE) i kraft. Forordningen faller inn under EØS-avtalen artikkel 77, som gjelder selskapsretten. Forordningen er gjort bindende for Norge ved EØS-komiteens beslutning 25. juni 2002 (nr. 93/2002) om å innlemme den i EØS-avtalen, jf. vedlegg XXII punkt 10a. Den skal som sådan gjøres til en del av norsk rett, jf. EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a. Med høringsbrevet tas det sikte på å redegjøre for forordningen og forslag om endringer i norsk rett som følge av den.

Forordningen inneholder regler for en ny selskapsform, europeiske selskap, forkortet SE etter betegnelsen ”societas europaea”. Formålet er å legge til rette for at et selskap skal kunne flytte sitt hovedkontor eller omorganiseres uten at det må oppløses og reetableres fordi flyttingen eller omorganiseringen vil innebære at en nasjonal grense innen EØS overskrides. Selskapsformen kan således betraktes som et tilbud til selskaper som ser mer enn én medlemsstat som sitt marked, om å lette deres muligheter til å drive grenseoverskridende virksomhet.

Et SE-selskap hjemmehørende i Norge vil være underlagt allmennaksjeloven og øvrige regler som kommer til anvendelse på virksomheten, med mindre noe annet følger av forordningen, vedtekter gitt i medhold av den eller særskilte lovbestemmelser om SE-selskap.

Forordningen suppleres av rådsdirektiv (EF) nr. 86/2001 av 8. oktober 2001 om utfylling av vedtektene for det europeiske selskap med hensyn til arbeidstakernes innflytelse (medarbeiderdirektivet). Dette direktivet skal settes i kraft samtidig med forordningen. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har ansvaret for oppfølgningen og gjennomføringen av dette direktivet, og tar sikte på å sende ut et høringsbrev om saken før sommeren.