Områder hvor forordningen...

Områder hvor forordningen krever gjennomføring i norsk rett

Forordningen stiller følgende krav til nasjonal lovgivning:
1. regler om registrering av selskapet (artikkel 12) og offentliggjøring (artikkel 13 og 14),
2. sanksjoner ved overtredelse av kravet om at selskapet skal ha forretningssted og hovedkontor i samme medlemsstat (artikkel 64 nr. 1 til 3).

Disse kravene er behandlet nærmere i punktene 3.1 og 3.2 nedenfor.

Medlemsstatene skal videre peke ut vedkommende myndigheter som skal påse at forordningen artikkel 8, 25, 26, 54, 55 og 64 overholdes (artikkel 68 nr. 2). Dette drøftes nedenfor i tilknytning til de respektive bestemmelsene.

Registrering og offentliggjøring i medhold av forordningen artikkel 12, 13 og 14

Artikkel 12 krever i nr. 1 at SE-selskaper skal registreres i det nasjonale registeret som er utpekt av statens lovgivning etter artikkel 3 i første selskapsdirektiv (68/151/EØF). I Norge er det Foretaksregisteret. Offentliggjøring i henhold til forordningen ifølge artikkel 13 skal skje etter nasjonale regler om dette. I Norge vil det si kunngjøring etter reglene i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 6-2. Forordningens regler om offentliggjøring av opplysninger gjelder først og fremst flytting av selskapet (i artikkel 8 nr. 2 og nr. 12) og ulike forhold i forbindelse med stiftelsen i avdeling II. For øvrig vil de nasjonale reglene om registrering også gjelde for SE-selskaper, jf. artikkel 9.

Registrering av SE-selskaper og sletting av slik registrering skal i tillegg offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende, jf. artikkel 14. I denne offentliggjøringen skal det opplyses om selskapets navn, registreringsnummer, registreringsdato og -sted, forretningskontor og virksomhet samt sted og dato for offentliggjøringen og opplysninger om hvor det er offentliggjort i medhold av artikkel 13. Flytting av forretningskontoret skal offentliggjøres på samme måte. Offentliggjøringen etter artikkel 14 er bare til orientering. Rettsvirkninger følger kun av offentliggjøring i henhold til nasjonal lovgivning.

Registrering av opplysninger utover det som følger av foretaksregisterloven, foreslås tatt inn i loven, jf. forslaget om endring av foretaksregisterloven § 2-1 og forslaget om en ny § 3-1 b i denne loven. Det samme gjelder kunngjøringsplikten som følger av artikkel 14, jf. forslaget om endring av foretaksregisterloven § 6-2.

Hovedkontor og forretningskontor i samme medlemsstat – inngrep ved manglende overholdelse, jf. forordningen artikkel 64 nr. 1 til 3

Forordningen krever at SE-selskapets forretningskontor skal ligge i Fellesskapet, og i samme medlemsstat som hovedkontoret, jf. artikkel 7. Norsk rett bygger på en tilsvarende ordning, jf. foretaksregisterloven § 1-2 og allmennaksjeloven § 2-2 første ledd nr. 3.

Etter artikkel 64 nr. 1 skal en medlemsstat treffe de nødvendige tiltak for å pålegge et SE-selskap å bringe forholdene i samsvar med kravet i artikkel 7. Manglende overholdelse skal lede til at selskapet blir avviklet, jf. artikkel 64 nr. 2. Etter artikkel 64 nr. 3 skal medlemsstaten fastsette en klageordning (”set up a judicial remedy” etter den engelske versjonen av forordningen) for overprøving av avgjørelsen. Et rettsmiddel som brukes mot tiltak innledet i medhold av artikkel 64 nr. 1 og 2, skal ha oppsettende virkning.

Oppløsning og avvikling av allmennaksjeselskaper kan ved kjennelse besluttes av tingretten etter nærmere regler i allmennaksjeloven §§ 16-15 flg. Departementet er av den oppfatning at en tilsvarende fremgangsmåte overfor et SE-selskap som unnlater å overholde kravet i forordningen artikkel 7, vil være en tilfredsstillende oppfyllelse av kravet i artikkel 64 nr. 1 og 2. Denne løsningen forutsetter at allmennaksjeloven §§ 16-15 til 16-18 gis tilsvarende anvendelse for et SE-selskap som unnlater å etterkomme et varsel fra Foretaksregisteret om at kravene i forordningen artikkel 7 ikke er oppfylt. Det må dessuten lovfestes at et kjæremål over en slik kjennelse skal ha oppsettende virkning. En lovbestemmelse om dette er tatt inn i lovutkastet § 7.

Allmennaksjelovens regler om tvangsoppløsning gjelder overtredelser som Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret blir kjent med fordi overtredelsen gjelder registreringspliktige forhold. Forordningens artikkel 7 pålegger SE-selskapet å ha hovedkontor i samme medlemsstat som forretningskontoret. For at Foretaksregisteret skal kunne utføre sine oppgaver etter den foreslåtte § 7 i loven, antar departementet at det kan være behov for en regel om at opplysninger om selskapets hovedkontor også skal registreres i Foretaksregisteret. Forslag til en slik bestemmelse er tatt inn i forslaget til endring av foretaksregisterloven § 3-1 b.

I lovutkastet § 7 tredje ledd er Foretaksregisteret utpekt som rette myndighet etter forordningen artikkel 64 nr. 4.