Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Landbruksdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Fiskeridirektoratet
Norges eksportråd (Innovasjon Norge)
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Domstoladministrasjonen

Den Norske Advokatforening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norske fiskeoppdretteres forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringsmiddelbedriftenes landsforening