Oppsummering

Oppsummering

Det foreslås at Norge undertegner og ratifiserer en avtale om informasjonsutveksling mellom inndrivingsmyndighetene i Norden, som i hovedtrekk følger det vedlagte avtaleutkastet.

Det foreslås at Norge ikke tar forbehold mot bl.a. informasjonsutveksling i forbindelse med inndriving av privatrettslige krav, jf. avtaleutkastet Bilag B og kapittel 3 ovenfor.

Det foreslås at Statens Innkrevingssentral skal ta i mot og svare på begjæringer om informasjon fra utenlandske myndigheter i forbindelse med inndriving av privatrettslige krav, og bøtestraffer og avgjørelser om inndragning og om sakskostnader i straffesaker mv. Når SI svarer på slike begjæringer, skal SI hente informasjon fra de kildene som den bruker i forbindelse med sitt eget inndrivingsarbeid.

Departementet foreslår at Skattefogden i Oslo og Akershus skal kunne ta i mot og svare på begjæringer som gjelder krav omfattet av den nordiske skattebistandsavtalen, og at Toll- og avgiftsdirektoratet skal kunne svare på begjæringer om krav som omfattes av den nordiske avtalen om gjensidig bistand i tollsaker. Det foreslås at Trygdeetatens Innkrevingssentral skal kunne svare på begjæringer i saker om innkreving av underholdsbidrag. For alle disse kravtypene skal den utenlandske myndigheten kunne velge om den vil rette henvendelsen til de nevnte organene eller til SI. Det organet som mottar begjæringen, skal da besvare den.

For å fjerne de lovmessige hindringene mot å kunne utlevere taushetsbelagte opplysninger til de andre nordiske inndrivingsmyndighetene, foreslår departementet at det ved lov fastsettes at lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for at de aktuelle opplysningene utleveres.