Høringsinstanser

Aksjon nærmiljø og trafikk

AVINOR AS

Barneombudet

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Turistforening

Departementene

Det kgl. selskap for Norges vel

Det kriminalitetsforebyggende råd

Direktoratet for naturforvaltning

Domstolene

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fortidsminneforeningen

Framtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes Landsforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Greenpeace Norge

Huseiernes landsforbund

Innovasjon Norge

Jernbaneverket

Kommunene

Kommunenes sentralforbund

Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo

Kulturvernets fellesorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges Idrettsforbund

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

Norges jordskiftekandidatforening

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges landbrukshøgskole, Ås

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Skiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Takseringsforbund

Norges Velforbund

Norsk allmenningsforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk Sentrumsforum

Norske Landskapsarkitekters Forening

NORSKOG Norsk Skogbruksforening

NTNU, institutt for byforming og planlegging

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo og Omland Friluftsråd

Oslofjorden friluftsråd

Politidirektoratet

Politihøyskolen

Pukk- og grusleverandørenes landsforening

Redd Barnas Norgesprogram

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Riksrevisjonen

Sametinget

Samisk juristforening

Skiforeningen

Statens eldreråd

Statens helsetilsyn

Statens institutt for folkehelse

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Statsbygg

Statskog SF

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Verdens Naturfond (WWF Norge)

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten