Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Helsedepartementet

Sosialdepartementet

Domstoladministrasjonen

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Politiets Sikkerhetstjeneste

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hovedredningssentralene

Siviltjenesteadministrasjonene

Konfliktrådssekretariatet

Sysselmannen på Svalbard

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Organisasjonene i justissektoren (høring foretas av den enkelte delsektor)

Regjeringsadvokaten

Datatilsynet

Brønnøysundregistrene

Statens Innkrevingssentral

Lovdata

Den Norske Advokatforening

Institutt for Rettsinformatikk - Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo Forbrukerrådet