Høyringsinstansar

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Statsadvokatene
Politidirektoratet
Politidistriktene
Alternativ til Vold
Barneombudet
Barnepsykiatrisk forening
Bergen forsvarerforening
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
DIXI Ressurssenter
Forsvarergruppen av 1977
Incestsenteret for menn (IFM)
Innvandrerkontoret
Institutt for menneskerettigheter
Juridisk rådgivning for kvinner – JURK
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Kvinneuniversitetet
Kvinneuniversitetet i Nord
Landsforeningen for Voldsofre
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk forbund for voldsofre
Norsk Krisesenterforbund
Norske kvinnelige juristers forening
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Politihøgskolen
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for kvinneforskning
Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn
Støttesenteret mot incest