Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar:

Alle departementa
Fylkesmennene
Fylkeskommunane
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Forbrukarrådet
Forbrukarombodet
Konkurransetilsynet
Statistisk sentralbyrå
Norges landbrukshøgskule, Ås
Stortingets ombodsmann for forvaltninga

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Stats Husbank
Festeforeningen Selsbakkflata/Selsbakk Øvre/Solvangen
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Grunneierforeningen
Hvaler Hytteforening/Sporret Vel/Aschehougstubben Vel
Innovasjon Noreg
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Hytteforbund
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
NORSKOG Norsk Skogbruksforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Skogbrukets landsforening
Sparebankforeningen i Noreg
Tomtefesterforbundet
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold
Åsgårdstrand og omegn tomtefesterforening