Høyringsinstansar

Alle departementa
Fylkesmennene
Fylkeskommunane
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Forbrukarrådet
Forbrukarombodet
Konkurransetilsynet
Statistisk sentralbyrå
Norges landbrukshøgskule, Ås
Stortingets ombodsmann for forvaltninga

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Stats Husbank
Festeforeningen Selsbakkflata/Selsbakk Øvre/Solvangen
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Grunneierforeningen
Hvaler Hytteforening/Sporret Vel/Aschehougstubben Vel
Innovasjon Noreg
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Hytteforbund
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
NORSKOG Norsk Skogbruksforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Skogbrukets landsforening
Sparebankforeningen i Noreg
Tomtefesterforbundet
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold
Åsgårdstrand og omegn tomtefesterforening