Høringsinstanser

Finansdepartementet
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne-og familiedepartementet
Sosialdepartementet
Fylkesmennene
Høgsterett
Lagmannsrettane
Tingrettane
Trygderetten
Rikstrygdeverket
Statens Innkrevjingssentral
Forbrukarombodet
Fylkesnemndene for sosiale saker
Den norske Dommerforening
Den Norske Advokatforening
Norges Juristforbund
Juss-Buss
JURK
Jussformidlingen i Bergen
Jushjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Oslo kommune fri rettshjelp
Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark