Høringsinstanser

Fagforeninger/forbund:

Utdanningsforbundet

KY

NFF

FO - fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger og sosionomer

Juristforbundet

Samfunnsviterne

Akademikerne

Forskerforbundet

NTL

Den norske advokatforening

LO

NHO

Norsk psykologforening

Norsk sykepleierforening

Regioner:

Kriminalomsorgen, regionskontorene

Fengsler:

Alle fengslene

Friomsorgskontor:

Alle friomsorgskontorene med underkontorer

Universiteter:

Alle universiteter: Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger

Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Høgskoler

Høgskolen i: Oslo, Bodø, Finmark, Sogn og fjordane, Telemark, Volda, Østfold, Rogaland, Akershus og Buskerud

Departementer:

Arbeids- og sosialdepartementet

Sosial og helsedirektoratet

Datatilsynet

Barne- og familiedepartementet

Justisdepartementet: Politiavdelingen, Lovadelingen, sivilavdelingen

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenlandske samarbeidspartnere:

Kriminalvårdstyrelsen i Sverige
Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Sverige

Direktoratet for kriminalforsorgen København

Fångvården i Finland

Forsknings- og kompetansesentre:

Forskningsstiftelsene: FAFO, NOVA, NIBR

SIRUS (Statens institutt fore rusmiddelforskning)

Senter for samfunnsforskning (SEFOS)

Stiftelsen Nordlandskliniken

Stiftelsen Bergensklinikken

Østfoldklinikken

ATV- Stiftelsen Alternativ til Vold

Tyrilistiftelsen

Østnorsk kompetansesenter for rusmiddelrelaterte spørsmål

Andre:

Det kriminalitetsforebyggende råd

Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag

Rådet for psykisk helse

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Foreningen for Fangers Pårørende (FFP),

Livet Etter Soning (LES)

Straffedes organisasjon i Norge- SON

Foreningen mot stoffmisbruk

Statens lånekasse for Utdanning

Opplæring innanfor kriminalomsorga - Fylkesmannen i Hordaland