Høringsinstanser

Departementene
Fylkesmennene
Kommunene
Overformynderiene i kommunene
Domstolene

Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Folkeregisteret
Forbrukerrådet
Kirkerådet
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Longyearbyen lokalstyre
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Politidirektoratet
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Norsk senter for menneskerettigheter
Senter mot etnisk diskriminering
Statens seniorråd
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Økokrim

Foreningen for overformynderier med fast formann
Nettverk for overformynderiene i Norge

Akademikerne
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Lægeforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Handelshøyskolen BI
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
Norsk Psykiatrisk forening
Norsk Psykologforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen (LO)
Rettspolitisk forening
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes forening
VPS ASA

Autismeforeningen Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handikappede barns forening
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
Landsforeningen Rettferd for Taperne
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Mental helse
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
ULOBA, postboks 2474 Strømsø, 3003 Drammen

Antirasistisk Senter
Flyktningerådet
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner, LNU
Norsk Folkehjelp
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Redd Barna
Røde Kors
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
SOS - barnebyer

Juridisk rådgivning for Kvinner
JUSS-BUSS
Jussformidlingen i Bergen
Juss-hjelpa i Midt-Norge
Juss-hjelpa i Nord-Norge