Høringsinstanser

Departementene

Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Statens landbruksforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Ankenemnda for Statens naturskadefond
Den Norske Advokatforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsikringsklagekontoret
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bondelag
Norges skogeierforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Forsikringsjuridisk Forening
Norsk Naturskadepool
Norske Forsikringsmegleres Forening
NORSKOG
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skogbrand
Styret for Statens naturskadefond
Sparebankforeningen i Norge