Høringsinstanser

Alternativ til vold

Amnesty International Norge

Barneombudet

Barnepsykiatrisk forening

Børsemakernes Landsforbund

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske lægeforening

Departementene

Det Frivillige Skyttervesen

Det Kriminalitetsforebyggende Råd - KRÅD

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Domstoladministrasjonen

Erstatningsnemnda for voldsofre

Fornærmedeutvalget

Forsvarergruppen av 1977

Generaladvokaten

Institutt for menneskerettigheter

Justissekretariatene

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkens SOS

Kontoret for voldsoffererstatning

Krisesenterforbundet

Lagmannsrettene

Landsforeningen for voldsofre

Landsforeningen rettferd for taperne

Lensmannsetatens Landslag

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Norges Bedriftsidrettsforbund

Norges Idrettsforbund

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lensmannslag

Norges Metallsilhuett Forbund

Norges Røde Kors

Norges Skiskytterforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Skytterforbund

Norges Sportsbransjeforbund

Norsk Forbund for Praktisk Skyting

Norsk forbund for voldsofre

Norsk forening for kriminalreform – KROM

Norsk Svartkruttunion

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Våpeneierforbund

Norsk Våpenhistorisk Selskap

Norske Reserveoffiserers Forbund

Nye Kripos

Politidirektoratet

Politidistriktene

Politiembetsmennenes landsforening

Politiets data- og materielltjeneste

Politiets fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politihøgskolen

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Rådgivningskontorene

Scandinavian Ammunition Research Assosiation

Scandinavian Western Shooters

Skytterorganisasjonenes Fellesutvalg

Statsadvokatembetene

Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for taperne

Stine Sofies stiftelse

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Teknologibedriftenes Landsforening

Ungdom mot vold

Villreinrådet i Norge

Våpenrådet

Økokrim