Høringsinstanser

Adressater:

Advokatbevillingsnemnden

Arbeids- og administrasjons­departementet

Datatilsynet

Finansdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Disiplinærnemnden (for advokatvirksomhet)

Domstoladministrasjonen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarergruppen av 1977

Fylkesmennene

Høyesterett

Konkurransetilsynet

Konkursrådet

Kredittilsynet

Lagmannsrettene

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges Juristforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Tingrettene

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet